Työoikeus

Työoikeudelliset asiat

Hanki turvaa ja luota työoikeudelliset asiat asiantuntijan hoitoon, LSL Legal osaa.

Työpanosta käyttävän yrityksen keskeisiä sopimuksia ovat työsopimukset ja niiden ehdot. Työnantajana toimivan yrityksen on arvioitava, voidaanko tehdä määräaikainen sopimus vai toistaiseksi voimassa oleva, onko mahdollisuus käyttää vuokratyövoimaa, missä järjestyksessä irtisanotaan ja mitä vastuita ja velvollisuuksia yhteistoimintasääntely mahdollisesti asettaa.

Työntekijää suojaava pakottava lainsäädäntö vaikuttaa työsopimuksen ohella merkittävästi ja laajalti työntekijän ja työnantajan välisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Työsuhdetta koskevan pakottavan lainsäädännön huomioiminen työsopimuksia tehtäessä ja niitä päätettäessä on välttämätöntä.  Virallismääräysten laajuus ja niiden tulkinnan ymmärtäminen edellyttää, että yritysjohto turvautuu työsuhdeasioissa alusta alkaen oikeudelliseen asiantuntija-apuun.

Työsopimusten irtisanomistilanteissa oikeudellinen arviointi on erilainen riippuen siitä, onko kyse yksittäisen työntekijän työsuhteen päättämisestä henkilökohtaisella perusteella vai kollektiivisen irtisanomisen kohteena olevien työsuhteiden päättämisestä. Laki sallii asettaa työntekijälle velvollisuuksia työsuhteen päättymisen jälkeiselle ajalle tietyin edellytyksin. Tällaisia ovat kilpailukielto ja salassapitovelvollisuus.

Vuokratyövoiman käyttö ja tilaajavastuulaki

Työvoiman vuokraukseen liittyy merkittäviä poikkeuksia normaaliin työsuhteeseen verrattuna. Työntekijän vuokraajan, vuokralle ottajan ja vuokratyöntekijän on etukäteen tunnistettava omat oikeutensa ja velvollisuutensa suhteessa toisiin osapuoliin.

Ns. tilaajavastuulaki asettaa vuokratyövoiman käyttäjälle tietyn selvitysvelvollisuuden. Vuokratyövoima voi olla lähtöisin ulkomailta, jolloin on huomioitava ns. lähetettyjä työntekijöitä koskeva lainsäädäntö – älä ota riskejä, vältä virheitä ja käytä asiantuntijaa. 

työoikeus