1. Yleistä

Asianajotoimisto Salonen Oy LSL Legal (jäljempänä ”asianajotoimisto”) on osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 2591357-8 ja rekisteröity osoite on Porkkalanaktu 7 B, 00180 Helsinki, Suomi

Näitä Yleisiä toimeksiantoehtoja sovelletaan asianajotoimiston asiakkailleen (jäljempänä ”asiakas” tai ”toimeksiantaja”) tarjoamiin palveluihin. Asianajotoimisto pidättää oikeuden muuttaa näitä Yleisiä toimeksiantoehtoja mm. vastaamaan muuttunutta lakia tai alan käytäntöä. Näitä Yleisiä toimeksiantoehtoja (kulloinkin päivitetyssä muodossaan) sovelletaan myös asiakkaan mahdollisiin myöhempiin toimeksiantoihin, ellei toisin sovita.

Asianajotoimiston henkilökunta on velvoitettu noudattamaan lakeja, salassapitomääräyksiä sekä eettisiä ohjeita kuten Suomen Asianajajaliiton antamia hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita. Osana hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita mahdollisten esteellisyyksien olemassaolo tarkistetaan ennen yksittäisen toimeksiannon vastaanottamista.

2. Asianajotoimiston vastuu – vastuunrajaus

Asianajotoimiston vastuu mahdollisesta huolimattomasta menettelystä, laiminlyönneistä tai sopimusrikkomuksesta taikka muutoin toimeksiannon yhteydessä esitetyistä vaatimuksista rajoittuu enintään yhteen (1) miljoonaan euroon (1.000.000 €), ellei asiassa ole kirjallisesti sovittu muusta vastuunrajoituksesta. Sanottu yhden (1) miljoonan euron yläraja on voimassa myös silloin, kun asianajopalvelua suoritetaan useamman asiakkaan lukuun, jolloin yhden (1) miljoonan euron yläraja kattaa kaikki kyseisille asiakkaille maksettavat korvaukset.

Asianajotoimisto ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä taikka kolmansien osapuolten vahingoista tai näiden vaatimuksista.

3. Veloitukset

Asianajotoimiston palkkiot

Asianajotoimiston veloitus perustuu työhön käytettyyn aikaan tuntiveloituksena. Tuntiveloituksen suuruuteen ja palkkion määrään vaikuttavat asian laatu ja kiireellisyys, työn määrä ja intressin suuruus, mahdollisesti käytettävä vieras kieli sekä tarvittava erityisasiantuntemus. Toimeksiannot veloitetaan 15 minuutin aikayksiköittäin, ja pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia. Toimeksiannon hoitamiseen käytetty matka-aika, mahdolliset odotusajat ja tuomioistuinten tauko-ajat ovat toimeksiannon hoitamiseen käytettyä veloitettavaa ajankäyttöä. Toimeksiannon solmimisen yhteydessä voidaan erikseen kirjallisesti sopia kiinteiden hintojen käyttämisestä tai muista palkkion määräytymisperusteista. Annetut kustannusarviot ovat ainoastaan suuntaa-antavia, ellei asiakkaan kanssa ole sovittu toisin.

Asianajotoimisto pidättää oikeuden pyytää kohtuullista ennakkomaksua palkkiosta sekä kuluista.

Asianajotoimistolla on oikeus tarkistaa veloituksen määrää ilman etukäteisilmoitusta vastaamaan kustannusten nousua.

Kulut ja muut veloitukset

Asianajotoimisto veloittaa erikseen toimeksiannon hoitoon liittyvät välttämättömät kulut, kuten matkakulut, asiantuntijalausunnoista johtuvat kulut, viranomaismaksut ja kopiointikulut. Muita veloitettavia kuluja voivat olla muun muassa kotimaisten tai ulkomaisten asiantuntijoiden, asiamiesten ja lakimiesten palkkiot.

Verot

Palkkioihin, kuluihin ja muihin veloituksiin lisätään kulloinkin sovellettava arvonlisävero.

4. Laskutus, oikeusturvavakuutus ja asianajotoimiston asiakasvaratili

Laskutus

Laskutus suoritetaan kalenterikuukausittain, ellei asiasta ole toisin sovittu.

Laskut erääntyvät kokonaisuudessaan maksettaviksi laskuun merkittynä eräpäivänä, ellei toisin ole sovittu. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, asianajotoimisto voi: (a) keskeyttää toimeksiannon hoitamisen tai luopua toimeksiannosta näiden ehtojen kohdassa 8 sanotun mukaisesti; ja (b) periä erääntyneistä ja maksamattomista laskuista korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Mikäli asiakas pyytää saada laskunsa verkkolaskuna verkkolaskutuspalveluntarjoajan kautta, asianajotoimisto pyrkii toimimaan asiakkaan valitseman palveluntarjoajan kanssa tämän toteuttamiseksi. Asianajotoimisto ei ole vastuussa verkkolaskutuspalveluntarjoajan mahdollisesta huolimattomasta menettelystä ja/tai sopimusrikkomuksesta, esimerkiksi siitä, että palveluntarjoaja ei käsittele asiakkaan tietoja lain vaatimusten mukaisesti. Asiakas vakuuttaa, että hänellä on oikeus antaa asianajotoimistolle pääsy ja käyttöoikeus mahdolliseen verkkolaskutuspalveluun, ja hän sitoutuu korvaamaan asianajotoimistolle mahdolliset kulut, tappiot tai muut vastuut, joita asianajotoimistolle saattaa aiheutua asiakkaan verkkolaskutuspalveluntoimittajan kanssa toimimisesta.

Mikäli asianajopalvelua tehdään samassa asiassa useammalle toimeksiantajalle, kaikki toimeksiantajat ovat yhteisvastuussa asianajotoimiston veloituksista / laskutuksesta.

Mikäli kolmas taho on vastuussa asianajotoimiston laskun maksamisesta, lasku lähetetään sanotun kolmannen tahon maksettavaksi. Mikäli kyseinen kolmas taho mistä tahansa syystä ei maksa toimitettuja asianajolaskuja, asiakas / toimeksiantaja on itse vastuussa niiden maksamisesta.

Mikäli tuomioistuin alentaa vastapuolen maksettavaksi määrättyä asianajotoimiston palkkion määrää vaaditusta, asianajotoimistolla on oikeus veloittaa asiakkaalta koko määrä asianajotoimiston kokonaispalkkiosta.

Jos laissa on sallittu tai siitä on erikseen sovittu, asianajotoimisto voi pidättää mahdolliset asiakkaalle kuuluvat varat, asiakirjat tai muuta asiakkaan omaisuutta, kunnes kaikki erääntyneet asianajotoimiston laskut on maksettu tai käyttää sanottua omaisuutta erääntyneiden laskujen kuittaamiseen.

Oikeusturvavakuutus

Jos asiakkaalla on oikeusturvavakuutus, sen tiedot tulee toimittaa asianajotoimistolle mahdollisimman pian kun toimeksiannosta on sovittu tai se on asianajotoimistolle annettu.

Asiakkaan on maksettava asianajotoimiston lasku sen maksuehtojen mukaisesti asianajotoimistolle mahdollisesta oikeusturvavakuutuksesta huolimatta, ellei asianajotoimiston ja asiakkaan kesken ole erikseen toisin sovittu. Asiakkaan omalla vastuulla on hakea vakuutukseen perustuva korvaus oikeusturvavakuutuksen antajalta vakuutusehtojen mukaisesti. Asianajotoimisto avustaa oikeusturvakorvauksen hakemisessa.

Mikäli oikeusturvavakuutuksen antanut vakuutusyhtiö vakuutusehtojen perusteella tai muuten ei korvaa asianajotoimiston palkkion tai kulujen koko määrää, asianajotoimistolla on oikeus veloittaa asiakkaalta puuttuva määrä asianajotoimiston kokonaispalkkiosta ja kuluista.

Jos asiakkaan kanssa sovitaan asianajotoimenpiteistä, jotka eivät todennäköisesti kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin, asianajotoimistolla on oikeus veloittaa asiakasta näistä toimenpiteistä.

5. Asianajotoimiston asiakasvaratili

Asianajotoimistolla on sen käyttämässä rahalaitoksessa pankkitili (asiakasvaratili), johon kootaan asiakkaille kuuluvia rahavaroja. Asiakasvaratilillä olevia varoja käsitellään niin kuin asiakas olisi tallettanut ne suoraan asianomaiseen rahalaitokseen. Asianajotoimisto ei ole vastuussa siitä, että rahalaitos, johon asiakkaiden varoja on talletettu, kykenee talletusvarat maksamaan.

Asianajotoimisto voi käyttää asiakasvaratilillä olevia asiakkaan varoja ja niille mahdollisesti kertyneitä korkoja asiakkaalta olevien asianajotoimiston saatavien maksamiseen.

6. Yhteistyö

Asianajotoimisto huolehtii toimeksiannon perusteella asiakkaan eduista ja oikeuksista. Asianajotoimisto suorittaa toimeksiannot asianmukaisella huolellisuudella, ammattitaidolla ja kohtuullisessa ajassa kunkin asian olosuhteet huomioon ottaen.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on siinä laajuudessa kuin toimeksianto vaatii, oikeus määrätä toimeksiannon kohteesta.

Asianajotoimisto ei ole velvollinen tekemään taustatutkimuksia asiakkaan aikaisemmista oikeuksista, jollei siitä erikseen sovita.

Asiakkaan tulee edistää asianajotoimiston ja asiakkaan yhteistyön sujuvuutta erityisesti:

1. esittämällä asiaan ja olosuhteisiin liittyvät tarpeelliset taustatiedot sekä toimittamalla kaikki tarpeelliset asiakirjat ennen toimeksiannon aloittamista;

2. antamalla toimeksiannosta kattavat, oikeat ja tarkat tiedot toimeksiannon alussa ja sen aikana;

3. vastaamalla joutuisasti asianajotoimiston pyyntöihin toimeksiantoa koskevien lisätietojen ja -ohjeiden saamiseksi; sekä

4. ilmoittamalla kaikista toimeksiantoon liittyvistä olosuhteiden muutoksista välittömästi.

Asianajotoimisto on oikeutettu luottamaan siihen, että asiakas on antanut asiaa koskevat oikeat ja tarvittavat tiedot.

Mikäli asiakkaan ohjeita ei saada hyvissä ajoin ennen asiassa noudatettavan määräajan päättymistä, asianajotoimistolla on oikeus hakea määräajan pidennystä, jos se on mahdollista ja jos olosuhteista ei käy muuta ilmi. Asianajotoimiston on oikeutettu kohtuulliseen palkkioon ko. hakemuksesta johtuvista toimenpiteistä.

Kun asianajotoimiston laatimat asiakirjat on toimitettu asiakkaalle perehtymistä ja kommentointia varten, asiakkaan on tarkastettava asiakirjojen sisällöllinen oikeellisuus. Asianajotoimistolla on oikeus luottaa siihen, että asiakas hyväksyy asiakirjojen sisällön, jos asiakas ei viivyttelemättä ilmoita toisin.

Asianajotoimiston tavoitteena on tarjota asiakkaille hyvää ja moitteetonta palvelua. Tyytymättömyys asianajotoimiston palveluihin on ilmoitettava asianajotoimistolle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun kyseiset palvelut on suoritettu, ja joka tapauksessa vähintään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun tyytymättömyyttä aiheuttaneet toimenpiteet on tehty. Tyytymätön asiakas voi myös tehdä kirjallisen valituksen Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle. Kuluttaja-asiakas voi lisäksi saattaa erimielisyyden Kuluttajariitalautakunnan tai yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

7. Sähköinen viestintä

Viestintä asiakkaan kanssa tapahtuu muun ohella sähköpostilla. Tietojen ja asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse ei ole riskitöntä ja esimerkiksi ulkopuoliset tahot voivat saada käsiinsä suojaamatonta informaatiota ja viestien mukana saattaa kulkeutua haittaohjelmia.

Asianajotoimisto ei ole vastuussa vahingoista, joita sähköisessä viestinnässä aiheutuu, elleivät vahingot ole seurausta asianajotoimiston ammattivelvollisuuksien tahallisesta tai törkeän huolimattomasta rikkomisesta.

Asiakkaan tulee ilmoittaa asianajotoimistolle etukäteen, mikäli hän ei hyväksy sähköisen viestinnän käyttöä.

8. Toimeksiannon keskeyttäminen tai päättäminen

Asiakas voi koska tahansa päättää asianajotoimistolle antamansa toimeksiannon.

Jos toimeksiantoa koskevia ohjeita ei noudateta ja / tai toimeksiannon suorittamisesta veloitettua palkkiota tai kulua ei makseta maksuehtojen mukaisesti, asianajotoimistolla on oikeus harkintansa mukaan olettaa, että asiakkaan tarkoitus on päättää toimeksianto.

Asianajotoimisto päättää toimeksiannon vain perustellusta syystä, esimerkiksi jos asiakas ei maksa asianajotoimiston laskuja maksuehtojen mukaisesti tai asianajotoimiston pyytämää kulu- tai ennakkomaksua tai ohjeistaa asianajotoimistoa toimimaan laittomasti tai hyvän asianajajatavan vastaisesti taikka jos on selvää, että asianajotoimiston ja asiakkaan välinen luottamussuhde on menetetty.

Kumman tahansa osapuolen päättäessä toimeksiantosuhteen, asiakas on velvollinen suorittamaan kaikki toimeksiannon päättymiseen mennessä kertyneet asianajotoimiston palkkiot ja kulut. Toimeksianto katsotaan lopullisesti päättyneeksi vasta, kun toimeksiannon hoitaminen ei lain tai hyvän asianajotavan mukaan enää vaadi asianajotoimistolta toimenpiteitä.

9. Ulkopuolisten palvelujen käyttäminen

Asianajotoimisto voi toimeksiannon hoidossa tarvita palveluita kolmansilta tahoilta, kuten kotimaisilta tai ulkomaisilta asiantuntijoilta, asiamiehiltä tai lakimiehiltä. Tällaisen palvelun tarpeesta ja käytöstä ilmoitetaan erikseen asiakkaalle. Ko. kolmannen tahon katsotaan olevan suoraan sopimussuhteessa asiakkaan kanssa ja toimivan suoraan asiakkaan edustajana, ellei kirjallisesti muuta sovita.

Asianajotoimisto ei ole vastuussa mistään kolmansien tahojen neuvoista tai laiminlyönneistä. Asiakkaan tulee esittää vaatimuksensa tältä osin suoraan kolmatta tahoa kohtaan, eikä asiakkaalla ole oikeutta esittää tältä osin vaatimuksia asianajotoimistoa kohtaan.

Asiakas on vastuussa kolmansien tahojen veloituksista riippumatta siitä, saako asiakas laskun suoraan kolmansilta tahoilta vai sisältyvätkö kyseisten tahojen palkkiot ja kulut asianajotoimiston asiakkaalle osoittamiin veloituksiin.

10. Tietohaut

Asianajotoimiston hakiessa asiakasta koskevia tietoja julkisista rekistereistä (esim. kaupparekisteri, kiinteistörekisteri, tavaramerkkitietokanta, luottotietorekisteri) asiakkaan toimeksiannon suorittamisen yhteydessä, asianajotoimistolla on oikeus olettaa, että asianomaisen rekisterin tiedot ovat kattavia, virheettömiä ja ajantasaisia haun tekemisen hetkellä.

11. Tietosuoja

Asianajotoimisto voi käsitellä toimeksiannon yhteydessä asiakkaan toimittamia henkilötietoja sekä luottotietorekistereistä saatuja tietoja (”henkilötiedot”). Henkilötiedot voivat liittyä asiakkaaseen tai muihin henkilöihin. Henkilötietojen käsittely tapahtuu henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Asianajotoimisto käsittelee ja tallettaa henkilötietoja riippuen siitä, millaista tietoa asiakkaalta tai kolmansilta asiakkaan puolesta on hankittu. Asianajotoimisto käsittelee asiakkaaseen tai kolmansiin tahoihin liittyviä henkilötietoja voidakseen neuvoa asiakasta ja hoitaa asiakkaan toimeksiantoa asiakkaan ohjeistuksen ja edun mukaisesti. Asianajotoimisto toimii rekisterinpitäjänä asiakkaaseen liittyville henkilötiedoille, joita asianajotoimisto käsittelee toimeksiannon hoitotarkoituksessa (esim. laskujen käsittelyyn ja säädännäisten velvollisuuksien täyttämiseen), ellei asiakas ohjeista toisin. Mikäli asiakas käyttää tarkastusoikeuttaan, asianajotoimisto toimittaa pyydetyt tiedot asiakkaalle.

12. Tekijänoikeudet

Kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet asianajotoimiston asiakasta varten laatimiin asiakirjoihin ja muuhun materiaaliin – olivatpa ne missä muodossa tahansa – säilyvät asianajotoimistolla kaikissa tilanteissa. Asiakkaalla on ei-yksinomainen oikeus käyttää kyseisiä asiakirjoja ja materiaalia vain siihen tarkoitukseen, jota varten ne on asiakkaalle laadittu. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää, kopioida, muokata, tallentaa tai levittää taikka jakaa asianajotoimiston laatimia asiakirjoja tai muuta materiaalia ao. toimeksiannosta poikkeavaan käyttöön tai tarkoitukseen.

13. Luottamuksellisuus

Asianajotoimistolla on ammatillinen ja lakiin perustuva velvoite pitää asiakasta koskevat asiat luottamuksellisina, ellei asiakas ohjeista ilmaisemaan tietoa tai laki siihen velvoita.

14. Esteellisyys

Mahdollisessa esteellisyystilanteessa asiakkaan ja asianajotoimiston tai asianajotoimiston toisen asiakkaan välillä asianajotoimisto pyrkii selvittämään asiakkaan kanssa, onko esteellisyystilanne käsillä. Jos este on olemassa, asianajotoimisto voi joutua luopumaan asiakkaan toimeksiannosta ja/tai toisen asiakkaan toimeksiannosta.

Asiakas katsotaan esteellisyystilanteiden kannalta asianajotoimiston nykyiseksi asiakkaaksi vain silloin, kun asianajotoimisto hoitaa asiakkaan lukuun vähintään yhtä toimeksiantoa. Toimeksiannon ei katsota olevan voimassa, mikäli toimeksiannosta on lähetetty loppulasku tai toimeksiannossa ei ole tehty toimenpiteitä yli 12 kuukauteen eikä lisätoimenpiteitä ole odotettavissa taikka toimeksianto on muuten päättynyt.

15. Kuluttajansuoja

Kuluttajansuojalain soveltuessa asiakas on oikeutettu peruuttamaan toimeksiannon kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Asianajotoimisto ilmoittaa asiakkaalle, mikäli ko. peruuttamisoikeus soveltuu asiakkaaseen sekä käyttämään muita sanotussa laissa kuluttajan suojaksi säädettyjä määräyksiä.

Lisätietoa asiasta saa verkkosivustoltamme (www.lsl-legal.fi) kohdasta Etämyynnin ennakkotiedot.

16. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Toimeksiantosuhteisiimme sovelletaan Suomen lakia, pois lukien siinä olevat lainvalintasäännöt. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhden välimiehen toimesta Suomessa. Osapuolilla on kuitenkin oikeus saattaa erääntynyttä saatavaa koskeva asia Kuluttajariitalautakunnan tai toimivaltaisen suomalaisen yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Lisäksi asiakas voi saattaa palkkioriita-asian tai asianajajan menettelyä koskevan seikan Suomen asianajajaliiton valvontamenettelyssä tutkittavaksi (www.asianajajaliitto.fi tai www.valvontalautakunta.fi).