Oikeudenkäynnit

Oikeudenkäynti tuomioistuimissa

Riita- tai rikosasiaa tuomioistuimessa hoitavan lakimiehen henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on erittäin suuri merkitys, jotta asiassa saavutetaan asiakkaalle paras mahdollinen lopputulos. Asian huolellinen ja riittävän kattava tutkiminen sekä kaiken henkilö- ja asiakirjatodistelun etukäteinen kartoitus ja kokoaminen ovat tuomioistuinriidassa ehdottoman välttämätöntä.

Tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä oikeusavustajan on kyettävä nopeasti reagoimaan yllättävissä tilanteissa. Varsinkin vastapuolen henkilötodistajien kuulemisessa tulee esiin ennalta odottamattomia kannanottoja. Hyvin valmistautunut ja kokenut oikeusavustaja kykenee tehokkaalla ristikuulustelulla saamaan korjauksia ko. todistajan vääränsisältöiseen tai epätarkkaan lausumaan.

Tuomioistuinkäsittelyä varten koko jutun presentaatio on valmisteltava tyhjentävästi niin, että kaikki mahdolliset näkökulmat on huomioitu ja tavoitetta tukeva näyttö koottu.

LSL Legal huolehtii asiantuntemuksella asiakkaansa puolesta siitä, että oikeussuojakeinoja käytetään asian laatu huomioiden tehokkaasti ja suhteellisuutta noudattaen yhdessä asetetun päämäärän saavuttamiseksi.

työoikeus

Riidan ratkaisu yleisessä tuomioistuimessa

Yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa käsiteltävät oikeudelliset riidat eroavat menettelytavoiltaan toisistaan. Jos muusta oikeuspaikasta ei ole sovittu, riita-asia ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa.

Riidat käsitellään pääsääntöisesti vastaajan kotipaikan tuomioistuimessa elleivät osapuolet ole sopineet oikeuspaikasta. Sopimuksissa voidaan sopia, missä yleisessä tuomioistuimessa mahdolliset riidat ratkaistaan. Esimerkiksi taloudellisesti merkittävät asiat voidaan sopia ratkaistaviksi sellaisessa yleisessä tuomioistuimessa, jossa voidaan olettaa tuomareilla olevan osaamista ja kokemusta kyseessä olevan kaltaisissa asioissa.

Laissa on pakottavia määräyksiä laillisista oikeuspaikoista joidenkin riita-asioiden kohdalla. Esimerkiksi kiinteistöä koskevat asiat käsitellään kiinteistön sijaintipaikan yleisessä tuomioistuimessa. Lisäksi on erityistuomioistuimia kuten markkinaoikeus, joka käsittelee muun muassa julkisia hankintoja koskevat riita-asiat sekä hallinto-oikeudet, jotka käsittelevät muun muassa verovalituksia ja muita hallinnollisia muutoksenhakuasioita.

Sovittelumenettely

Riitojen ratkaisussa on aina ennen asian oikeuteen viemistä huolellisesti selvitettävä edellytykset kompromisseja sisältävälle sovintoratkaisulle. Pyrkimystä riidan sovinnolliseen ratkaisemiseen tukee mahdollisuus käyttää ulkopuolista puolueetonta sovitteluasiantuntijaa. Tällaisia ovat muun muassa Suomen Asianajajaliiton sovittelumenettely tai Keskuskauppakamarin tarjoama sovitteluapu. Käräjäoikeudessa vireillä oleva riita-asia voidaan tuomarin johdolla yrittää sopia oikeudenkäymiskaaressa säännellyllä tuomioistuinsovittelulla.

Välimiesmenettely

LSL Legalilla on kokemusta yrityskauppariitojen sekä laajojen ja haastavien sopimusriitojen ratkaisumenettelystä välimiesoikeudessa.

Riitojen ratkaisu välimiesoikeudessa poikkeaa yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävistä riita-asioista. Välimiesoikeus koostuu yleensä 1-3 välimiehestä. Osapuolilla on mahdollisuus itse nimetä välimiesoikeuden jäsenet tai antaa se tehtäväksi esimerkiksi keskuskauppakamarin välityslautakunnalle. Väliemiehet valitaan yleensä kyseessä olevan riidan luonteen ja oikeudellisen substanssin tuntevista erityisasiantuntijoista.

Välimiesmenettely on yleistynyt yritysten välisten riitojen ratkaisemisessa. Välimiesmenettelystä sopiminen on tyypillistä yrityskauppaa koskevissa riidoissa sekä sopimusriidoissa, jotka koskevat ulkopuolisilta salassa pidettäviä asioita. Välimiesmenettely on normaalia tuomioistuinkäsittelyä huomattavasti nopeampi. Välimiesoikeuden asiaratkaisuun ei voi hakea muutosta. Se on siten lopullinen ja heti täytäntöönpantavissa.

Referenssit