Yhtiöoikeudelliset asiat

Pk-yrityksen yhtiöoikeudelliset asiat

Yhtiöoikeudelliset säännökset koskevat konkreettisella tavalla jokaista yritystä sen perustamisesta lukien koko toiminnan ajan. Yrityksen johdon pitää tietää, mitkä ovat yhtiön toimielinten velvollisuudet ja vastuut. Yhtiön hallituksen ja yhtiökokousten päätöksentekovalta ja -järjestys on yhtiölaeissa laajalti säännelty. Yritysjohdon on syytä turvautua yritykselle merkittävien asioiden, esimerkiksi omistus- ja rahoitusjärjestelyiden valmistelussa ja toteuttamisessa LSL Legalin asiantuntija-apuun, jotta yhtiölainsäädännön asettamat velvollisuudet tulevat huomioon otetuiksi.

Yhtiöoikeudellinen vahingonkorvaus

Vahingonkorvausoikeuden korvausvastuuta koskevien kysymysten oikeudellinen arviointi on usein käytännössä mahdotonta ilman juridista apua. Vahinkotapauksessa on osattava eritellä, onko kyse henkilö-, esine- vai varallisuusvahingosta, perustuuko korvausvastuu sopimukseen tai sopimuksen ulkoiseen seikkaan taikka suoraan lakiin. Vahingonkorvausvastuu voi kohdata yhtä hyvin yritystä ja sen johtoa. Osakeyhtiölaki sisältää määräyksiä yhtiön, sen johdon ja osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuusta. Vahingonkorvausvastuun oikeudellinen arviointi vaatii asiantuntevan lakimiesavun käyttämistä, siksi kannattaa luottaa LSL Legalin asiantuntija-apuun.

Johdon asema ja oikeudellinen vastuu

Osakeyhtiön johdon vastuu on korostunut, vaikka itse lain sisällössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhtiölainsäädäntö on laajentanut yrityksen johdon vastuuta itse yhtiötä ja sen osakasta kohtaan mutta myös ulkopuolisia, kuten esimerkiksi yhtiön velkojia, kohtaan. Johdon edustajan aseman ja vastuun järjestäminen vastuutilanteet ennakoiden on välttämätöntä. Yrityksen on viisasta etukäteen turvautua LSL Legalin apuun johtohenkilöiden henkilökohtaisten sopimusten ja osakassopimusten laadinnassa sekä riskinjaon järjestelyssä.