Yksityistie

Yksityistie

Käytä LSL Legalin asiantuntemusta yksityistien asioiden hoidossa.

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019. Lakimuutoksen myötä kuntien tielautakunnat lakkautettiin ja tiekuntien toimivaltaa lisättiin sekä päätöksentekoa sujuvoitettiin.

Ennen uuden yksityistielain voimaan tuloa monien yksityisteiden tienpito oli kunnan kanssa tehdyn hoitosopimuksen varassa. Uudessa yksityistielaissa säädetään, että kunnat ja valtio voivat avustaa yksityisteitä tienpidon hoito-, kunnossapito- ja perusparannus­kustannuksissa. Avustuksen saamisen edellytykseksi laissa on asetettu, että tietä koskevien asioiden hoitoa varten on perustettu tiekunta. Uuden lain myötä monet yksityistiet ovat joutuneet aktivoitumaan uinuksissa olleen tiekunnan uudelleen herättämiseksi.

Tiekunta ja yksityistielle valittu hoitokunta koostuvat pääasiassa yksityistien tieosakkaista samalla tapaa kuin asunto-osakeyhtiöiden hallinto koostuu yleensä kyseisen yhtiön osakkeenomistajista. Uudessa yksityistielaissa tieyksiköinnin perusperiaatteet ja yksityistietoimitukset säilyivät lähes ennallaan mutta ns. maallikko-osakkaan näkökulmasta muutos on ollut suuri, kun vastuu tiekunnan asioista on siirtynyt enenevässä määrin tiekunnille. Tieosakkaat päättävät tienpidosta ja muista tiekuntaa koskevista asioista tiekunnan kokouksessa.

Tien yksittäisen osakkaan intressissä on, että yksityistien kunnossapito on asianmukaisesti ja yhdenvertaisesti järjestetty mahdollisimman vähäisin kustannuksin. Tien kunnossapidon kustannuksia nostaa esimerkiksi tunnistamaton läpiajo, joka saattaa tien sijainnista riippuen olla huomattavaa ja muodostaa pääosan tien liikenteestä. Laki sisältää määräykset siitä, miten tietä käyttävä ulkopuolinen voidaan velvoittaa osallistumaan tien kunnossapitokustannuksiin.

yksityistie