Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Salonen Oy LSL legal

Y-tunnus 2591357-8

Porkkalankatu 7 B

00180 Helsinki

(09) 454 2880

 (rekisteriin liittyvät tietopyynnöt)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petra Lehtinen

Porkkalankatu 7 B

00180 Helsinki

(09) 454 2880

Rekisterin nimi

Asianajotoimiston asiakasrekisteri

_____________________________________________________________________________________

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on toimeksiantojen hoidon järjestäminen, suunnittelu ja toteutus sekä toimenpiteiden kohdistaminen kuhunkin toimeksiantoon sekä mahdollisten esteellisyyksien selvittäminen toimeksiantoa vastaanotettaessa.

Rekisteriin kerätään käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatetta noudattaen vain oleelliset asiakastiedot. Tunnistetietoja ei kerätä.

Rekisteriin kerätään vain tarkoituksenmukaista tietoa, jota tarvitaan asiakkaan toimeksiannon hoitamiseen. Rekisterissä hallinnoidaan myös asiakkaaseen liitetyt markkinointiluvat. Näitä oletusarvoisesti tarpeellisia tietoja käytetään asiakkuuden hoitamisen operatiiviseen toimintaan.

Rekisteritietoja käytetään vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määrätty ellei laissa ole toisin säädetty.

Rekisterin lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys

Rekisterinpitäjä noudattaa asiakasrekisteriä ylläpitäessään henkilötietojen käsittelyn laillisia perusteita. Rekisterinpitäjä korostaa toiminnassaan informointivelvollisuutta liittyen rekisterin sisältöön.

Rekisterin ylläpitäjä ja käsittelijä noudattavat Euroopan Unionin GDPR -asetusten velvollisuuksia.

Rekisterin tietosisältö

  • Asianajotoimiston nykyiset ja entiset asiakkaat
  • Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
  • Tarvittaessa henkilötunnus tai syntymäaika
  • Yhteisöasiakkaan yhteyshenkilö
  • Suoritetut toimenpiteet
  • Laskutustiedot
  • Toimeksiannon asiasisältö oikeudellisen luokituksen mukaisesti
  • Asiakkaiden vastapuolet

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähde on tiedot antanut luonnollinen henkilö ja hänen antamat tiedot. Rekisterinpitäjä ei vastaa rekisteriin tarkoituksellisesti annetuista virheellisistä tiedoista.

Tietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, asiakkaan rekisterinpitäjälle antamaan toimeksiantoon tai rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Käsittely voi harvoissa tapauksissa perustua rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, kuten esimerkiksi saatavan periminen.

Asiakkaan henkilötietoja siirretään rekisterinpitäjän ylläpitämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain vaatimusten mukaiseen asiakkaan tuntemistietorekisteriin.

Rekisteritietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä satunnaisesti kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten ellei laki sitä edellytä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietojen varastointi ja käsittely tapahtuvat EU-alueella. Tietoa ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

Rekisteritietojen suojaamisen periaatteet

Asiakasrekisteritiedot on säädetty salassa pidettäväksi. Niitä ei luovuteta sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lain säännöstä. Asiakastietoja käyttävät ainoastaan toimeksiannon toteutukseen osallistuvat. Rekisterinpitäjän johtohenkilöt päättävät organisatorisista ratkaisuista ja antavat käyttöoikeudet työntekijöille asiakasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävien hoitaminen sitä edellyttää.

Asiakasrekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksella tai salasanoilla.

Rekisterinpitäjän asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Asiakaskansiot ovat rekisterin mukaisessa järjestyksessä henkilökunnan jatkuvan silmälläpidon alaisina ja muuna kuin työaikana asianmukaisesti lukituissa tiloissa.

Rekisteritietojen säilyttäminen

Rekisterin tiedot säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten ja 10 vuotta toimeksiannon päättymisen jälkeen. Esteellisyysrekisteriin tiedot jäävät yrityksen toiminta-ajan ajaksi.

Tietojen hävittäminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä huolehtii, että rekisterissä olevan luonnollisen henkilön tiedot voidaan tarvittaessa hävittää, anonymisoida ja arkistoida.

Rekisteröidyn oikeudet

1. Oikeus pyytää pääsy omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Asianajotoimisto Salonen Oy LSL Legal, Porkkalankatu 7 B, 00180 Helsinki. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin tunnistaa asiakas ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa.

2. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan kohdassa 1. mainittuun postiosoitteeseen.

3. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan kohdassa 1. mainittuun postiosoitteeseen.

4. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan kohdassa 1. mainittuun postiosoitteeseen.

5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan kohdassa 1. mainittuun postiosoitteeseen.

6. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan kirjallisesti yllä olevaan kohdassa 1. mainittuun postiosoitteeseen.

7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.