Referenssit

Asianajotoimisto Salonen Oy LSL Legal on avustanut asiakkaitaan

Urakkariidoissa tuomioistuimissa

Muun muassa:

 • pääurakoitsijaa teräsrakenteisia halleja koskevissa riidoissa, jotka koskivat urakan sisältöä ja urakkahintaa
 • pääurakoitsijaa kerrostalorakennusta koskevassa urakkariidassa, jossa oli kyse urakkasopimuksen purkamisesta, purkamisen aiheuttamasta vahingosta, urakka-ajan pidentämisestä, lisä- ja muutostöistä sekä maksamattomasta urakkahinnasta
 • urakoitsijaa märkätilojen saneerausta koskevassa riidassa, jossa oli kyse urakkasuorituksen virheistä
 • urakoitsijaa maalausurakkaa koskevassa riidassa, jossa oli kyse maksamattomasta urakkahinnasta
 • pääurakoitsijaa julkisivu-urakkaa koskevassa riidassa, jossa oli kyse aliurakoitsijan vahingonkorvausvastuusta
 • aliurakoitsijaa julkisivusaneerausta koskevassa riidassa, jossa oli kyse maksamattomasta urakkahinnasta, urakan aikataulusta ja sopimussakosta
 • urakoitsijaa maalausurakkaa koskevassa riidassa, jossa oli kyse maksamattomasta urakkahinnasta ja työn lopputuloksesta
 • aliurakoitsijaa riidassa, jossa oli kyse maksamattomasta urakkahinnasta
 • tilaajaa (pääurakoitsija) riidassa, jossa oli kyse urakan (aliurakka) purkamisesta
 • tilaajaa erillistalon lisärakentamista ja julkisivun peruskorjausta koskevassa riidassa, jossa oli kyse siitä, mitä urakan hinnasta oli sovittu sekä urakan virheistä
 • tilaajaa (asunto-osakeyhtiö) laskutyöurakkaa koskevassa riidassa, jossa oli kyse urakan asianmukaisesta laskutuksesta
 • tilaajaa (asunto-osakeyhtiö) julkisivu- ja parvekeurakkaa koskevassa riidassa, jossa oli kyse urakan purkamisesta, urakan loppuunsaattamiskustannuksista, urakkahinnasta ja vahingonkorvauksesta
Urakkariidoissa välimiesoikeudessa

Muun muassa:

 • pääurakoitsijaa teräsrakenteisia halleja koskevissa riidoissa, joissa oli kyse siitä, mitä urakan sisällöstä ja urakkahinnasta osapuolten kesken oli sovittu
 • tilaajaa talotekniikkaa koskevassa tavoite- ja kattohintaisessa projektinjohtourakkariidassa, jossa oli kyse lisä- ja muutostöitä koskevista urakoitsijan vaatimuksista
 • urakoitsijaa riidassa, jossa oli kyse urakan laajuudestaa ja urakkahinnasta
 • urakoitsijaa riidassa, jossa oli kyse purkuoikeudesta ja menettelytapamääräysten noudattamisesta purkuoikeutta käytettäessä
 • LVIS-urakoitsijaa urakan aikana syntyneistä erimielisyyksistä tilaajan (pääurakoitsijan) kanssa koskien urakan aikataulua sekä tilaajan (pääurakoitsijan) velvollisuuksia aikataulutuksen ja aikataulun yhteensovittamisen suhteen
 • aliurakoitsijaa riidassa, joka koski maksamatonta urakkahintaa, töiden keskeytystä ja urakkasopimuksen perusteetonta purkamista
 • pääurakoitsijan avustajana tilisuhteiden selvittelyssä sähköurakan tehneen aliurakoitsijan kanssa
 • tilaajaa (asunto-osakeyhtiö) riidassa, joka koski peruskorjauksen virheitä
Urakkasopimuksia koskevissa asioissa

Muun muassa:

 • LVIS-urakoitsijaa urakan aikana syntyneistä erimielisyyksistä tilaajan (pääurakoitsijan) kanssa koskien urakan aikataulua sekä tilaajan (pääurakoitsijan) velvollisuuksia aikataulutuksen ja aikataulun yhteensovittamisen suhteen
 • aliurakoitsijaa riidassa, joka koski maksamatonta urakkahintaa, töiden keskeytystä ja urakkasopimuksen perusteetonta purkamista
 • urakoitsijan ja/tai tilaajan avustajana useita kertoja tilisuhteiden selvittelyssä
 • tilaajaa (asunto-osakeyhtiö) riidassa, joka koski peruskorjauksen virheitä
 • urakoitsijaa työmaalla sattuneen tulipalon johdosta
Asunto-osakeyhtiöriidoissa tuomioistuimissa

Muun muassa:

 • asunto-osakeyhtiötä yhtiökokouksen moitetta koskevassa asiassa, jossa oli kyse erilajisista vastikkeista (ns. hoito- ja pääomavastike) ja niiden määrästä
 • asunto-osakeyhtiötä riidassa, jossa oli kyse osakkeiden merkitsijöiden yhtiöjärjestyksen mukaisesta laista poikkeavasta kunnossapitovastuusta
 • asunto-osakeyhtiötä riidassa, jossa oli kyse osakkeiden merkitsijöiden virhevastuusta rakennettujen ullakkohuoneistojen parveketerasseissa havaituista virheistä
 • asunto-osakeyhtiötä riidassa, jossa oli kyse osakkeiden merkitsijöiden ullakkorakentamisen viivästymisestä ja sitä koskevasta sopimussakosta
 • asunto-osakeyhtiötä riidassa, jossa oli kyse osakkeenomistajan vaatimuksista asunto-osakeyhtiötä vastaan koskien linjasaneerauksen työn tulosta
 • osakkeenomistajien avustajana riidassa, joka koski osakkeenomistajien asentamaa lautasantennia
 • osakkeenomistajan avustajana riidassa, joka koski huoneiston haltuunottoa
 • osakkeenomistajan avustajana riidassa, joka koski yhtiön kunnossapitovastuuta asunnossa ilmenneistä hajuhaitoista ja homeongelmasta asunnon rakenteissa vesivahingon johdosta
Asunto-osakeyhtiöasioissa

Muun muassa:

 • asunto-osakeyhtiön konsultointiapuna yhtiön lämmitysmuotoa koskevassa saneeraushankkeessa
 • asunto-osakeyhtiön konsultointiapuna yhtiöjärjestyksen uudistamista koskevissa asioissa, kuten käyttökorvauksen määrittämisessä, huoneistoselitelmän muuttamisesta, lunastuslausekkeista
 • asunto-osakeyhtiön konsultointiapuna asiassa, joka koski rikkoutuneet tonttijohdon aiheuttamien korjauskulujen korvausvastuuta
 • asunto-osakeyhtiön apuna riidassa, joka koski osakkeiden merkitsijän virhevastuuta lisärakentamisessa ullakolle
 • oikeudellisena asiantuntija-apuna asunto-osakeyhtiölle koskien hallituksen valintaa, perusparannusta ja osakkeenomistajan oikeutta hyvityksiin
 • oikeudellisena asiantuntija-apuna asunto-osakeyhtiölle koskien yhtiön päättämän linjasaneerauksen toteutustapaa ja sitä koskevaa yhtiön päätöksentekoa
 • asunto-osakeyhtiötä yhtiöjärjestyksen lunastuslausekketta koskevassa asiassa
 • asunto-osakeyhtiötä riidassa, joka koski osakkeen merkitsijän ullakkorakentamisen viivästymistä ja sopimussakkoa
 • asunto-osakeyhtiötä asiassa, jossa oli kyse osakkeenomistajan esittämistä kunnossapitovaatimuksista yhtiötä kohtaan
 • asunto-osakeyhtiötä asiassa, joka koski osakkeenomistajan esittämää vaatimusta kunnossapitovastuun laiminlyönnistä ja vahingonkorvauksesta
 • osakkeiden merkitsijän avustajana merkintähinnan alentamista koskevassa asiassa, kun luvattu ikkunapinta-ala ei toteutunut lisärakentamisessa
 • konsultointiapuna osakkeenomistajalle lunastuslauseketta koskevassa asiassa, jossa lunastuksen kohteena vain osa huoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista
 • osakkeenomistajien avustajana riidassa, joka koski yhtiön kunnossapitovastuuta lattiarakenteiden kosteusvaurioiden johdosta
 • asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana useissa eri yhtiöissä, erityisesti ns. kriisitilanteissa
Yhtiöoikeudellisissa asioissa

Muun muassa:

 • osakassopimusten laadinnassa useille eri yrityksille
 • useissa osakeantia ja osakkeiden merkintää koskevissa asioissa
 • useissa yhtiökokouksen päätöksen moitetta koskevissa asioissa
 • useissa yhtiön perustamista, perustamissopimusta ja yhtiöjärjestyksen laadintaa sekä muuttamista koskevissa asioissa
Yritysjärjestelyissä

Muun muassa:

 • avustajana yritysten sulautumisessa ja jakautumisessa
 • avustajana yrityksen lopettamisissa selvitystilamenettelyn kautta
 • avustajana konsernirakenteen muutoksia koskevissa asioissa
 • avustajana yrityksen liiketoimintaa koskevissa kaupoissa
 • avustajana yritysten sukupolvenvaihdoksissa
Asunto- ja kiinteistökauppariidoissa tuomioistuimissa

Muun muassa:

 • myyjien avustajana kiinteistön kauppaa koskevassa riidassa, jossa oli kyse hinnanalennus- ja vahingonkorvausvaatimuksesta vesivaurion, riittämättömän lämpimän veden ja puutteellisen viemäröinnin johdosta
 • myyjien avustajana kiinteistön kauppaa koskevassa riidassa, jossa oli kyse muun ohella ostajien selonottovelvollisuuden laajuudesta ja piilevästä virheestä
 • ostajien avustajana kiinteisön kauppaa koskevassa riidassa, jossa oli kyse kaupan kohteen kosteusvaurioista ja niiden synnyttämästä home- ja mikrobikasvustosta rakenteisiin
 • ostajan avustajana asunto-osakkeiden kauppaa koskevassa riidassa, jossa oli kyse asunnon lattian askeläänieristeissä havaituista terveydelle haitallisista ainesosista ja mikrobiesiintymistä
 • myyjän avustajana asunto-osakkeiden kauppaa koskevassa riidassa, jossa oli kyse ostajan hallinta-aikana tapahtuneesta putkirikosta
 • ostajan avustajana asunto-osakkeiden kauppaa koskevassa riidassa, jossa oli kyse myyjien käyttöullakkoa koskevien muutostöiden virheellisyydestä
 • ostajan avustajana asunto-osakkeiden kauppaa koskevassa riidassa, jossa oli kyse myyjän asentaman parketin alusrakenteen virheistä
 • myyjän avustajana kiinteistön kauppaa koskevassa riidassa, jossa oli kyse myyjän antamista tiedoista yhtiön tulevista remonteista
Asunto- ja kiinteistökauppariidoissa muutoin

Muun muassa:

 • ostajien avustajana asuntokaupan riidassa, jossa kaupan kohteessa havaittiin kaupanteon jälkeen ilmanvaihtoongelmia, mikrobivaurioita sekä virheitä salaojajärjestelmässä
 • ostajan avustajana riidassa, joka koski ennen kauppaa annettujen tietojen paikkansa pitämättömyyttä
 • ostajien avustajana asiassa, jossa oli kyse tuomioistuimen velvoittaman kaupan purun sopimusjärjestelyistä
 • ostajien avustajana riidassa, joka koski asunto-osakkeiden kauppaa ja kaupan kohteesta annettuja virheellisiä tietoja
 • myyjän avustajana kiinteistön kauppaa koskevassa riidassa, jossa oli kyse reklamaatioajasta ja ostajan selonottovelvollisuudesta
 • myyjien avustajana kiinteistön kauppaa koskevassa riidassa, jossa oli kyse ostajien selonottovelvollisuudesta mm. kuntotarkastusraportissa ilmenneiden tietojen osalta
Kiinteistöjärjestelyissä

Muun muassa:

 • asunto-osakeyhtiön avustajana asunto-osakeyhtiön omistaman tontin kaavamuutos- ja lisärakentamisprosessissa sekä tontin lohkomis- ja myyntiprosessissa Helsingin alueella
 • asunto-osakeyhtiön avustajana mielipiteen antamiseksi kaupungille koskien ehdotettua asemakaavamuutosta
 • asunto-osakeyhtiötä ja sen osakkeenomistajia asiassa, jossa oli kyse yhteisen alueen hallinnan ja rakennusoikeuden jakamisesta eri rakennusten kesken
 • hallinnanjakoasiassa vapaa-ajan kiinteistön (saari) hallinnan jakamisesta omistajien kesken
 • hallinnanjakoasiassa vapaa-ajan kiinteistön hallinnan jakamisesta sekä metsäyhtymän purkamisesta
 • yhtiön avustajana asiassa, joka koski maanvuokrasopimukseen kirjattua osto-optiota ja kunnan etuosto-oikeutta
 • yhtiön avustajana asiassa, joka koski yhteisjärjestelysopimusta liiketilojen korttelissa
 • yhtiön avustajana ja konsultointiapuna asiassa, joka koski kaavamuutosta, alueiden uudelleenjärjestelyä, rakennushanketta ja maankäyttömaksua
 • yhtiön avustajana ja konsultointiapuna maanvuokrasopimusta koskevassa asiassa
Julkisia hankintoja koskevissa asioissa

Muun muassa:

 • valitusasiassa markkinaoikeuteen, joka koski kunnan kilpailuttaman esi- ja peruskouluopetusten kuljetuksia
 • valitusasiassa markkinaoikeuteen, joka koski kunnan kilpailuttamia kuljetuksia ja tarjoajien tarjousten tarjouspyynnön vastaisuutta
 • valitusasiassa markkinaoikeuteen, joka koski ELY-keskuksen kilpailuttamia työvoimakoulutuksia
 • valitusasiassa markkinaoikeuteen, joka koski hankintayksikön hankinnan keskeytyksen laillisuutta
 • valitusasiassa markkinaoikeuteen, joka koski hankintayksikön tarjouskilpailussa tekemän päätöksen lainvastaisuutta ja tarjoajan poissulkemista puuttuvien referenssien johdosta
 • valitusasiassa markkinaoikeuteen, joka koski hankintayksikön kilpailutusta, kun voittanut palveluntarjoaja ei ollut täyttänyt tarjouspyynnössä edellytettyjä vaatimuksia
Perintöä, testamenttia ja avioliittoa koskevissa asioissa

Muun muassa:

 • testamentin saajan avustajana perinnönjaossa ja testamentatun omaisuuden hallinnan palauttamisessa
 • testamentin toimeenpanijana laajassa kuolinpesässä usean vuoden ajan
 • lukuisten avioehtojen laadinnassa
 • perukirjaa ja perinnönjakoa koskevissa lukuisissa toimeksiannoissa
 • pesänselvittäjän ja -jakajana useissa kuolinpesissä
 • avustajana yhteisselämän lopettamista koskevan sopimuksen laadinnassa (avoliitto)
 • avustajana tuomioistuimessa toimitusosituksen moittimista koskevassa riidassa, jossa oli kyse avio-oikeuden ulkopuolisesta omaisuudesta ja sen sijaan tulleesta omaisuudesta
 • avustajana osituksessa, jossa puolisoilla oli avio-oikeuden kokonaan poissulkeva avioehto, ja jossa toinen puoliso oli omalla työllaan ja panoksellaan osallistunut merkittäväksi toisen puolison nimissä olevan omakotitalon rakentamiseen ja hankintaan
 • perillisen avustajana pesänselvityksessä, jossa kuolinpesään kuului ulkomailla sijainnutta omaisuutta
Vuokrasuhdetta koskevissa asioissa

Muun muassa:

 • liikehuoneiston vuokralaisen avustajana koskien vuokranantajan korvausvastuuta tilanteessa, jossa vuokrakohde ei ole ollut vuokralaisen käytettävissä vesivahingosta johtuen
 • liikehuoneiston vuokralaisen avustajana tuomioistuimessa riidassa, joka koski vuokrakohteen irtisanomisen pätevyyttä
 • vuokralaisen avustajana tuomioistuimessa riidassa, joka koski huoneiston mikrobivaurioita ja hyvitystä ajalta, jolloin vuokrakohde ei ole ollut vuokralaisen käytettävissä
 • liikehuoneiston vuokranantajan avustajana tuomioistuimessa riidassa, jossa oli kyse määräaikaisen vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä
 • liikehuoneiston vuokralaisen avustajana riidassa, joka koski määräaikaisen vuokrasopimuksen ennenaikaista päättämistä tilojen käyttötarkoituksen muutokse johdosta
 • liikehuoneiston vuokranantajan avustajana tuomioistuimessa riidassa, joka koski vuokrasopimuksen ehtoja ja vuokranmaksua
 • varastotilan vuokranantajaa tuomioistuimessa riidassa, joka koski vuokrasuhteen päättämistä, vuokranantajan vahingonkorvausta ja väitettyä huolimatonta menettelyä julkisivusaneerauksen toteuttamisen yhteydessä
Sopimusta ja vahingonkorvausta koskevissa asioissa

Muun muassa:

 • patentti-, lisenssi-, agentti-, edustussopimusten laadinassa
 • myyjien avustajana välimiesoikeudessa osakekauppaa koskevassa riita-asiassa, jossa oli kyse osakekauppasopimukseen otetuista myyjien vakuutusten rikkomisesta
 • asunto-osakeyhtiön avustajana asiassa, joka koski osakkeenomistajan vuokralaisen aiheuttamaa vesivahinkoa asunto-osakeyhtiön rakennukselle
 • ostajan avustajana osakekauppaa koskevassa riidassa, jossa oli kyse kaupan kohteesta annetuista tiedoista
 • toimeksiantajan edustajana tuomioistuimessa riidassa, joka koski kauppaedustussopimuksen päättymistä
 • tilaajan (kiinteistöosakeyhtiö) avustajana suunnittelusopimusta koskevassa riidassa, jossa oli kyse sovitun enimmäishinnan ylityksestä sekä suoritteen sisällöstä
 • tilaajan avustajana tuomioistuimessa palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa, jossa oli kyse kaasuputkiston virheellisestä asennuksesta tuotantolinjalle ja sen aiheuttamista vahingoista
 • myyjän avustajana riidassa, joka koski myydyn moottoriveneen loppukauppahinnan maksamista
 • tilaajan avustajana tuomioistuimessa riidassa, joka koski taloushallintopalveluita
 • yhtiön konsultointiapuna edustajasopimuksen ja kilpailukieltosopimuksen laadinnassa
 • yhtiön avustajana tuomioistuimessa riidassa, jossa oli kyse yhtiön työntekijälleen antaman lainan takaisinmaksusta
 • ostajan avustajana osakekauppaa koskevassa asiassa, jossa oli kyse kaupan kohteesta annetuista tiedoista
 • tilaajan avustajana palvelusopimusta koskevassa riidassa, jossa työ oli jäänyt kesken palveluntarjoajan loukkaantumisen johdosta
 • tilaajan avustajana tuomioistuimessa suunnittelusopimusta koskevassa riidassa, jossa oli kyse suunnittelutyön viivästymisestä ja sen aiheuttamasta vahingosta
 • konsultin avustajana riidassa, joka koski konsulttisopimuksen mukaista palkkiota
 • yhtiön konsultointiapuna yhteistyösopimuksen uudelleen laadinnassa
 • suunnittelutoimiston avustajana riidassa, joka koski tilaajan omistaman rakennuksen julkisivun väriä
 • vuokratilan haltijan avustajana riidassa, joka koski rakennusliikkeen rakennustöistä aiheutuneen rakennuspölyn kulkeutumista varastotiloihin ja sen aiheuttamaa vahinkoa varastoiduille myyntierille
 • materiaalinvalmistajan avustajana tuomioistuimessa riidassa, joka koski maksamatonta tilausta ja tuotteen väitettyä laatuvirhettä
 • materiaalinvalmistajan avustajana riidassa, joka koski tuotteen käyttöikää ja väitettyä takuuta
 • myyjää nosturikauppaa koskevassa riidassa, joka koski kaupan kohteen väitettyjä virheellisyyksiä
 • palveluntuottajan avustajana tuomioistuimessa riidassa, joka koski kunnan ostopalvelusopimuksen ennenaikaista päättämistä
 • johtavassa asemassa olevan henkilön avustajana tuomioistuimessa riidassa, joka koski johtajasopimuksen irtisanomista, vahingonkorvausta ja sopimuksen mukaisen korvauksen maksamista
Työoikeutta koskevissa asioissa

Muun muassa:

 • työnantajan avustajana työsuojelutarkastusta koskevassa asiassa
 • työntekijän avustajana maksamatonta palkkaa ja lomakorvauksia koskevassa riidassa käräjäoikeudessa, jossa työntekijän tekemä työ koostui pääasiassa itsenäisesti tehdystä työstä ilman välitöntä työnantajan valvontamahdollisuutta
 • työnantajan avustajana tuomioistuimessa väitettyjä maksamattomia palkkoja koskevissa riita-asioissa
 • työnantajan avustajana yhteistoimintalain mukaisten velvoitteiden noudattamista koskevassa asiassa
 • työnantajan avustajana tuomioistuimessa riidassa, joka koski sunnuntaityökorvausten maksuvelvollisuutta provisiopalkkauksessa
 • johtavassa asemassa olevaa henkilö epäillyssä työruvallisuudeen rikkomista koskevassa asiassa
 • työntekijää tuomioistuimessa riidassa, joka koski työsuhteen perusteetona päättämistä ja palkkasaatavia
 • työnantajan avustajana tuomioistuimessa palkkasaatavia koskevissa riidoissa
 • konsultointiapuna työntekijälle palkan alentamista koskevassa asiassa
 • työntekijän avustajana riidassa, joka koski työsuhteen perusteetonta päättämistä ja irtisanomisaikaa
 • työntekijän avustajana riidassa, joka koski koeaikapurun perusteita ja laillisuutta
Vero-oikeudellisissa asioissa

Muun muassa:

 • verovalitusta koskevassa asiassa, jossa oli kyse yhtiöön kohdistetun verotarkastuksen perusteella yhtiön johdolle maksuunpannuista jälkiveroista koskien maksettuja verovapaita päivärahoja
 • verovalitusta koskevassa asiassa, jossa oli kyse Suomeen tuodun ajoneuvon veron virheellisestä määrästä ajoneuvon todelliseen arvoon nähden
 • konsultaatioapuna koskien elinkeinotuloverolan mukaisesti aktivoitujen pitkävaikutteisten kehitysmenojen lisäpoistoja
 • verovelvollisten avustajana verovalitusasiassa, joissa oli kyse välimiesoikeuden palautettavaksi määrätyn kauppahinnan vähennyskelpoisuudesta luovutusvoittoverotuksessa
 • kiinteistöveroa ja verotusarvon alentamista koskevassa asiassa konsultointiapuna
 • verovalitusta koskevassa asiassa, jossa oli kyse verotarkastuksen perusteella yhtiölle maksuunpannuista ennakonpidätys- ja sotumaksuista sekä yhtiön omistajalle peiteltynä osingonjakona maksuunpannuista veroista