Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiö

LSL Legalin erityisasiantuntemus asunto-osakeyhtiöoikeudesta palvelee asunto-osakeyhtiöitä ja osakkeenomistajia kaikissa asunto-osakeyhtiölain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa sekä niihin mahdollisesti liittyvissä riitatilanteissa.

Asunto-osakeyhtiöitä koskevat toimeksiannot koostuvat muun muassa yhtiöjärjestys­muutoksista, korjaus- ja täydennysrakentamiseen liittyvistä kysymyksistä, osakkeenomistajan ja yhtiön kunnossapitovastuuseen liittyvistä kysymyksistä sekä hallinnon oikeanlaisesta järjestämisestä.

Asunto-osakeyhtiön hallinto on pääasiassa yhtiön osakkaiden keskuudesta valitun hallituksen varassa. Ns. maallikoista koostuvan hallituksen on usein haastavaa kyetä arvioimaan kaikkia niitä oikeudellisia tilanteita, joita asunto-osakeyhtiön johtamisessa jatkuvasti tulee esiin. Laissa oleva asunto-osakeyhtiöitä koskeva laaja sääntely on monimutkaistanut tavallisen asunnonomistajan suhdetta yhtiöön. Yhtiön ja sen osakkaiden käsitykset asunto-osakeyhtiölain sääntelemistä vastuista, velvollisuuksista ja oikeuksista saattavat poiketa toisistaan hyvinkin paljon.

Ristiriitaa saattaa syntyä siitä, kuka lopulta määrää ja millä oikeudellisella vastuulla yhtiölle merkittävistä asioista: osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, hallitus vai isännöitsijä. LSL Legal on tarkoin perehtynyt lain sisältöön ja sen tulkintaan. Lisäksi pitkä kokemus on taannut sen asiantuntemuksen, jolla hankalatkin asunto-osakeyhtiöön liittyvät oikeudelliset kysymykset voidaan kaikkia tyydyttävällä tavalla ratkaista.

Sulautuminen ja jakautuminen

Asunto-osakeyhtiölakiin sisältyy määräyksiä, jotka mahdollistavat asunto-osakeyhtiön yhtiörakenteen muuttamisen ja purkamisen. Siten kahden eri yhtiön sulautuminen yhdeksi yhtiöksi sekä yhtiön jakautuminen kahdeksi eri yhtiöksi on mahdollista toteuttaa.

Asunto-osakeyhtiön uudelleenjärjestely on hyvä työkalu, jos esimerkiksi yhtiön omistuksessa tai muissa olosuhteissa on tapahtunut sellaisia muutoksia, ettei entisessä yhtiömuodossa toimiminen ole enää mahdollista tai sille ei muuten ole edellytyksiä. Esimerkiksi yhdestä tai kahdesta kerrostalosta koostuvan yhtiön intressissä voi olla taloudellisista tai hallinnollisista syistä yhdistyä sulautumisen kautta naapurustossa olevan vastaavanlaisen yhtiön kanssa.

Erillistalo- ja pientaloasumista varten lähes säännönmukaisesti perustetaan asunto-osakeyhtiö yksistään varainsiirtoverotuksen minimoimiseksi. Asumisolosuhteet voivat olla kuitenkin sellaisia, ettei hallinnolliselle yhteisömuodossa asumiselle ole tarvetta. Kiinteistö- ja yhtiöoikeudelliset keinot mahdollistavat asumisen eriyttämisen jakautumisella niin, että asumiseen liittyvä päätöksenteko kaikilta osin keskitetään yksilöllisesti.

Kaikissa kiinteistö- ja yhtiöjärjestelyissä on olennaisena seikkana otettavaa huomioon aiotun hankkeen verotukselliset vaikutukset. Tällä hetkellä lainsäädännössä on aukko siltä osin, että verolainsäädännön mukaiseen yhtiön jakautumiseen liittyvät verohuojennukset eivät koske asunto-osakeyhtiöitä.

Purkava lisä- tai uusrakentaminen

Purkavalla lisä- tai uusrakentamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa asunto-osakeyhtiön olemassa oleva – usein huonokuntoinen – rakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi rakennus, jossa on enemmän asuin- ja / tai kerrostilaa entiseen rakennukseen verrattuna. Etenkin pääkaupunkiseudulla, jossa maan arvo on korkealla, asunto-osakeyhtiölle voi olla taloudellisesti kannattavampaa toteuttaa purkava lisä- tai uusrakentaminen kattavan peruskorjauksen sijaan. Purkava lisä- tai uusrakentaminen edellyttää yleensä kaavamuutosprosessia lisärakennusoikeuden saamiseksi.

Asunto-osakeyhtiölaki edellytti aikaisemmin kaikkien osakkeenomistajien yksimielisyyttä päätettäessä purkavasta lisä- tai uusrakentamisesta. Vuonna 2019 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä purkava lisä- tai uusrakentaminen on mahdollista toteuttaa yhtiökokouksen 4/5 määräenemmistöllä, jos laissa asetetut muut edellytykset täyttyvät. Tällaisia laissa asetettuja edellytyksiä ovat muun muuassa, että jokainen osakas saa vastaavan huoneiston uudesta rakennuksesta ja uuden huoneiston käypä arvo ja muu vastike vastaa vähintään osakkeenomistajan olemassa olevaa huoneistoa.