1. Etämyynti

Etämyynnillä tarkoitetaan myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä tehtävää asianajopalvelua koskevaa sopimusta, joka tehdään ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä ja jonka tekemiseen käytetään yhtä tai useampaa etäviestintä (puhelin, posti, tietoverkko, sähköposti, telefaksi tai muu väline, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä).

2. Asianajopalvelujen tarjoaja

Asianajotoimisto Salonen Oy LSL Legal

Porkkalanaktu 7 B

00180 Helsinki

Puh. (09) 454 2880

Asianajotoimisto Salonen Oy LSL Legal on merkitty patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, y-tunnus 2591357-8.

3. Palvelun hinnan määräytymisen perusteet

Palvelun hinta perustuu työhön käytettyyn aikaan tuntiveloituksena. Tuntiveloituksen suuruuteen ja palkkion määrään vaikuttavat asian laatu ja kiireellisyys, työn määrä ja intressin suuruus, mahdollisesti käytettävä vieras kieli sekä tarvittava erityisasiantuntemus. Toimeksiannot veloitetaan 15 minuutin aikayksiköittäin, ja pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia.

Toimeksiannon hoitamiseen käytetty matka-aika, mahdolliset odotusajat ja tuomioistuinten tauko-ajat ovat toimeksiannon hoitamiseen käytettyä veloitettavaa ajankäyttöä. Toimeksiannon sopimisen yhteydessä voidaan erikseen kirjallisesti sopia kiinteiden hintojen käyttämisestä tai muista palkkion määräytymisperusteista.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden tarkistaa veloituksen määrää ilman etukäteisilmoitusta vastaamaan kustannusten nousua.

Palveluntarjoaja veloittaa erikseen toimeksiannon hoitoon liittyvät välttämättömät kulut, kuten matkakulut, asiantuntijalausunnoista johtuvat kulut, viranomaismaksut ja kopiointikulut. Muita veloitettavia kuluja voivat olla muun muassa kotimaisten tai ulkomaisten asiantuntijoiden, asiamiesten ja lakimiesten palkkiot.

Palkkioihin, kuluihin ja muihin veloituksiin lisätään kulloinkin sovellettava arvonlisävero

4. Maksuehto

Laskutus suoritetaan toimeksiannon päätyttyä mutta kuitenkin kalenterikuukausittain, ellei asiasta ole toisin sovittu.

Mikäli asiakas pyytää saada laskunsa verkkolaskuna verkkolaskutuspalveluntarjoajan kautta, asianajotoimisto pyrkii toimimaan asiakkaan valitseman palveluntarjoajan kanssa tämän toteuttamiseksi.

Tarkemmat laskutusta ja oikeusturvavakuutusta koskevat ehdot määräytyvät toimeksiantosopimuksia koskevien yleisten ehtojen mukaan.

5. Voimassaolo ja peruuttamisoikeus

Toimeksiantosuhde lakkaa kun kumpikin osapuoli on täyttänyt sopimuksen mukaiset velvollisuutensa. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus päättää toimeksiantosopimus välittömin vaikutuksin. Palveluntarjoajalla on oikeus luopua tehtävästä hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden mukaisesti.

Etämyynnissä asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa toimeksiantoa koskevan sopimuksen tekemisestä tai toimeksiannon vahvistamisesta.

Etämyynnissä toimeksiannon hoitaminen aloitetaan 14 päivän peruuttamisoikeuden jälkeen, ellei asiakas pyydä nimenomaisesti toimeksiannon aloittamisesta tätä aikaisemmin. Mikäli asiakas käyttää peruuttamisoikeuttaan tehtyään nimenomaisen pyynnön palvelun suorittamisen aloittamisesta ennen peruuttamisajan päättymistä, asiakas maksaa peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdyistä asianajopalveluista kohtuullisen korvauksen.

6. Muut ehdot

Asiakkaalla on oikeus saattaa mahdollinen asianajopalkkiota koskeva erimielisyys Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Asiakkaalla on mahdollisuus tarvittaessa kannella asianajajan menettelystä Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnalle