Asianajo tuomioistuimessa

Riita- tai rikosasiaa tuomioistuimessa hoitavan lakimiehen henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on erittäin suuri merkitys jutussa menestymiseksi. Asian huolellinen ja riittävän kattava tutkiminen sekä kaiken henkilö- ja asiakirjatodistelun etukäteen tehtävä kartoitus ja kokoaminen ovat tuomioistuinriidassa ehdottoman välttämätöntä.

LSL legal huolehtii asiantuntemuksella asiakkaansa puolesta siitä, että oikeussuojakeinoja käytetään asian laatu huomioiden tehokkaasti ja suhteellisuutta noudattaen. Yhdessä asetetun tavoitellun päämäärän saavuttaminen on olennaista.

Tuomioistuimessa esiintyvällä LSL legalin oikeusavustajalla on palava halu ja pyrkimys löytää ja saada esiin päämiehen etua palveleva totuus. Lakimiehen laaja-alainen osaaminen ja vankka esiintymiskokemus takaavat päämiehen asian hyvän hoidon. Tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä oikeusavustajan on kyettävä nopeasti reagoimaan yllättävissä tilanteissa.

Varsinkin vastapuolen henkilötodistajien kuulemisessa tulee esiin ennalta odottamattomia kannanottoja. Hyvin valmistunut ja kokenut oikeusavustaja kykenee tehokkaalla ristikuulustelulla saamaan korjauksia ko. todistajan vääränsisältöiseen tai epätarkkaan lausumaan. Oikeusavustajan ponnekkaalla esiintymisellä ja oikeilla kysymyksillä vihamielisen todistajan luotettavuuden ja uskottavuuden laatu saadaan oikeudessa esiin.

Tuomioistuinkäsittelyä varten koko jutun presentaatio on valmisteltava tyhjentävästi niin, että kaikki mahdolliset näkökulmat on huomioitu ja tavoitetta tukeva näyttö koottu.

Riidan ratkaisu yleisessä tuomioistuimessa

Yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa käsiteltävät oikeudelliset riidat eroavat menettelytavoiltaan toisistaan. Jos muusta oikeuspaikasta ei ole sovittu, riita-asia ratkaistaan aina yleistuomioistuimessa. Välimieskäsittelystä sovitaan yleensä aina etukäteen osapuolten keskinäisissä kaupallisissa sopimuksissa. Oikeuspaikkaa koskevan sopimuksen puuttuessa, riidat käsitellään pääsääntöisesti vastaajan kotipaikan tuomioistuimessa eli käräjäoikeudessa. Sopimuksissa voidaan sopia myös siitä, missä yleisessä tuomioistuimessa mahdolliset riidat ratkaistaan. Taloudellisesti merkittävien asioiden riidat voidaan sopia ratkaistaviksi sellaisessa yleisessä tuomioistuimessa, jossa voidaan olettaa tuomareilla olevan osaamista ja kokemusta kyseessä olevan kaltaisissa asioissa. Eräät asiat, kuten patenttiriitojen käsittely on keskitetty laissa olevalla määräyksellä Helsingin käräjäoikeuteen. Kiinteistöä koskevat asiat käsitellään kiinteistön sijaintipaikan yleisessä tuomioistuimessa. Lisäksi on erityistuomioistuimia, kuten markkinaoikeus, ja hallinnollisia asioita käsittelevät hallinto-oikeudet.

Sovittelumenettely

Riitojen ratkaisussa on aina ennen asian oikeuteen viemistä huolellisesti selvitettävä edellytykset, joskus päämiehen kannalta jopa välttämätön tarve, kompromisseja sisältävälle sovintoratkaisulle. Pyrkimystä riidan sovinnolliseen ratkaisemiseen tukee mahdollisuus käyttää ulkopuolista puolueetonta sovitteluasiantuntijaa sekä sovittelu yleisessä tuomioistuimessa. Turvaa sovinnon rakentamisessa LSL-Legalin oikeusapuun. Käräjäoikeudessa vireillä oleva riita-asia voidaan tuomarin johdolla yrittää sopia laissa tarkoitetulla sovittelumenettelyllä.